#سئوال:آیا جن در خانه های ما وجود دارد؟جن در چه خانه هایی رفت و آمد دارد؟

ج:از آنجا که تعداد جن ها بسیار زیادند چون عمری حدودا 1200 ساله دارند  در اکثر خانه ها زندگی می کنند نکته قابل توجه این است که اجنه برای زندگی خانه های افرادی از انسانهای هم سنخ  خود را انتخاب می کنند  و در خانه های آنها منزل می کنندجن های خوب که ساکن خانه انسان های متدین هستند از اهل آن خانه محافظت می کنند تا جن های شرور وارد آن خانه نشوند و به اهل خانه لطمه نزنند لذا از این جهت وجود آنها محافظ و مغتنم است و نه تنها باعث ترس نیستند بلکه قابل احترام هستند

#سئوال:غذای جن چیست؟

جن از بوئیدن استخوان و باقیمانده غذای انسان ، قرار گرفتن در جوار طبیعت و استفاده از انرژی های موجود در آن تامین نیرو میکند.

ممکن است شبهه شود چگونه